Hoppa till innehåll

Miljö

Klimatfrågan i fokus

Klimatförändringarna är akuta och en av vår tids största utmaningar. Drift, byggnation och livet i och kring boendet ger upphov till stor klimatpåverkan. Klimatförändringarna är därför MKBs högst prioriterade miljöfrågeställning. Vi började klimatarbetet 2004 och har sedan 2016 haft övergripande årliga klimatmål i affärsplanen - med goda resultat.

Vi har halverat våra direkta koldioxidutsläpp

2004 började vi beräkna vår direkta klimatpåverkan - den som kommer från driften av bostäderna och våra egna transporter. Sedan dess har vi halverat de årliga koldioxidutsläppen genom satsningar på att minska energianvändningen i kombinationen med att växla över till förnybara energikällor.

  • Vårt systematiska energiarbete har pågått sedan 90-talet, och vi har minskat energianvändningen/kvm med 25 procent sedan dess, ett arbete som fortsätter med nya insatser varje år i såväl nyproduktion som befintligt bestånd.
  • Sedan 2006 köper vi endast vindkraftsel, vi har sex solcellsanläggningar och kommer att bygga fler framöver, samt har tecknat avtal om övergång till förnybar fjärrvärme.
  • Vi har också sett över våra egna transporter. Resepolicyn prioriterar tåg på inrikesresor vilket gjort att vi minskat vårt flygande. Vi har generellt få egna bilar, de som drivs med fossila bränsle fasas nu ut.

Hållbart byggande - klimatsatsningar i byggprocessen

Att bygga nya bostäder ger upphov till klimatpåverkan, till exempel från materialtillverkning, transporter och i byggskedet, som vi också måste minska. Vi satsar på att identifiera vad som ger störst klimatpåverkan och hur vi kan minska den framöver. Ett exempel är att vi har börjat göra beräkningar av utsläpp från stomme och grund. Vi är på väg att testa klimatförbättrad betong och 2019 blir våra första hus med trästommar klara.

Hållbar vardag - smarta resor för våra kunder

Vi inför successivt smarta erbjudande och lösningar som lådcykelpool, laddstolpar och bilpool till allt fler av våra kunder, så att de enkelt ska kunna resa klimatsmart.

Prisvärt och hållbart

Vi arbetar för att kunna erbjuda våra kunder ett prisvärt och hållbart boende - nu och framöver. En hållbar utveckling förutsätter att vi både kan skapa hållbarhet i boendet, som minskad klimatpåverkan, och samtidigt erbjuda boende till hyror som fler kan efterfråga. I vissa fall saknas lösningar eller så är de ännu inte ekonomiskt tillgängliga. Det finns också frågor som är utanför vår rådighet. Genom att arbeta tillsammans med andra ökar vi chanserna att både lyckas med det egna arbetet och att kunna vara en röst som kan synliggöra de förflyttningar som behövs i andra delar av samhället.

Tillsammans med andra

klimatinitiativet_logotype_farg.jpg

lfm.jpg

Redovisning av utsläpp

Beräkningar av MKBs årliga klimatpåverkan sker enligt GHG-protokollet, The Green House Gas Protocol. Beräkningarna omfattar Scope 1, Scope 2 samt tjänsteresor i Scope 3. Varje år presenteras klimatpåverkan och andra miljönyckeltal i MKBs årsredovisning, samt sedan 2017 i hållbarhetsredovisningen.