Hoppa till innehåll

Om Ekostaden

Augustenborg har en lång historia av omfattande satsningar för ett mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart bostadsområde. Här finns ett unikt öppet dagvattensystem, gröna tak, miljöhus och gröna utemiljöer. Ekostaden Augustenborg är idag ett testområde för MKB:s nya miljölösningar. Här har många goda idéer testats och utvecklats tillsammans med boende i området.

Nyhet! Antologi Ekostaden Augustenborg.pdf (PDF-dokument, 22,7 MB)

Historien om Ekostaden Augustenborg

Ekostadskartan presenterar allt du kan se och göra i Augustenborg.

Självguidade vandringar i appen

Nu kan du ta del av Ekostaden och Greenhouse direkt i din mobil. Som ett komplement till de guidningar MKB och Green Roof Institute erbjuder finns nu en app med självguidade vandringar. Appen innehåller korta texter och fina bilder på allt från historia till framtid - allt från tekniska dagvattenlösningar till samverkan och kaninhotell.

Appen är gratis och finns där appar finns under namnet Ekostaden.

Augustenborg förr - ett toppmodernt bostadsområde

Augustenborg är MKBs första bostadsområde och färdigställdes 1952. Då ansågs området mycket modernt (PDF-dokument, 10,7 MB). Området var i princip självförsörjande med ett eget koleldat fjärrvärmeverk och ett centralt tvätteri. Området var ett av de första i Sverige som byggdes i "folkhemsandan" där allt du behövde för att leva och bo fanns runt knuten. Här ansågs det vara fint att bo och området var en inspiration till bostadsbyggande i hela Sverige.

Omvandlingen till en ekostad

I slutet av 1990-talet hade Augenstenborg gått från toppmodernt, till nedslitet och oattraktivt, och området var i skriande behov av en upprusning. Processen med Ekostaden inleddes 1997 när man började diskutera att stänga Kommuntekniks lokaler i området. Peter Lindhqvist på Serviceförvaltningen, fd rektorn på Augustenborgsskolan, Bertil Nilsson och dåvarande fastighetschefen på MKB, Christer Sandgren, beslöt sig för att rusta upp Augustenborg och tillsammans skapa en hållbar stadsdel. Ekostads-projektet startade 1998 med bidrag från Naturvårdsverkets Lokala Investeringsprogram för ekologisk omställning (LIP). Ett av huvudmålen med projektet var att involvera de boende i skapandet av en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel med bl.a. önskemål om inga mer översvämningar, gröna tak, en musikalisk temalekplats, ett öppet dagvattensystem etc.

Projektet ekostaden har utvecklats i samverkan mellan MKB, Fosie Stadsdelsförvaltning och olika tekniska förvaltningar i Malmö. Ekostaden Augustenborg har sedan dess fungerat som en testbed för miljöinnovationer i Malmö. Broschyr (PDF-dokument, 3,8 MB) In english (PDF-dokument, 3,8 MB)
2010 fick Malmö FNs utmärkelse World Habitat Award för insatserna för urban hållbarhet i Ekostaden Augustenborg.

Öppet dagvattensystem

Alla som besöker Ekostaden Augustenborg kan njuta av dess unika miljö och de många vackra dammarna och kanalerna. Vad man kanske inte vet är att vattensamlingarna inte bara är trevliga att titta på utan att de också gör nytta. Minst 70 % av allt regnvatten samlas där istället för att belasta kommunens dagvattensystem. Vatten som sedan avdunstar eller renas och infiltreras i grönytorna. En ekosystemtjänst som avlastar vattenreningsverket och är så enkelt att man nästan inte tänker på det!

Mer information på svenska (PDF-dokument, 1,9 MB) och på engelska (PDF-dokument, 1,7 MB).

Tvättstuga 2.0

Här tvättar du med extremt energisnåla maskiner och miljövänliga tvättmedel som automatdoseras. Med IT-lösningar kan du enkelt boka maskiner individuellt på flexibla tider, något som ger fler möjlighet att tvätta när de vill och kan. Du har dessutom alltid möjlighet till en aktuttvätt. Tvättvattnet renas biologiskt med Alnarp Clear Waters teknik och kan därefter förenas med dagvatten i Ekostadens öppna dagvattensystem. Detta är ett koncept som tagits fram i Ekostaden och som kommit att tjäna som modell för hur MKB bygger tvättstugor i många andra nyproduktionsprojekt. Broschyr om tvättstugan. (PDF-dokument, 749 kB)

Biodiverstiet

I Augustenborg har vi lång erfarenhet av att arbeta med gröna tak. Här hittar du främst gröna tak som domineras av torktålig sedum men i Ekostaden arbetar vid dessutom för att utveckla och testa nya typer av gröna tak. Till exempel är det gröna taket på affärslokalerna vid Augustenborgstorget gjorda av bland annat hampa, tegelkross och biokol. Växterna på detta tak består främst av blommande, inhemska örter. Miljöhuset i Greenhouse har ett tak med av torrängsvegetation. Även takterrasen på Greenhouse är ett grönt tak, som används både för odling och samvaro för de boende. Skötselplanen i Augustenborg har reviderats för att skapa bättre förutsättningar för djurlivet i området; Lövhögar lämnas kvar, vissa gräsområden klipps inte, gödsel används sparsamt och död ved lämnas kvar i området. Små saker som kan göra stor skillnad!

Avfallshantering och källsortering

I Augustenborg finns 14 miljöhus där boende kan sortera sitt avfall i olika fraktioner; glasförpackningar (färgade och ofärgade), pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar, matavfall (i papperspåsar för biogasproduktion), farligt avfall, elavfall, lysrör, glödlampor, lågenergilampor och batterier. Miljöeffekterna av utsorteringen har studerats och här är resultaten sammanfattade (PDF-dokument, 3,3 MB) och på engelska (PDF-dokument, 4 MB).