Hoppa till innehåll

Miljömässig hållbarhet

MKBs mål att erbjuda prisvärt och hållbart boende. Vi vill att det ska vara lätt att leva miljövänligt i staden. Utvecklingen av miljölösningar bidrar till en ökad efterfrågan på stadens boende där många miljöåtgärder tillsammans bidrar till en attraktiv stadsmiljö.

Klimatfrågan i fokus

Klimatförändringarna är akuta och en av vår tids största utmaningar. Drift, byggnation och livet i och kring boendet ger upphov till stor klimatpåverkan. Klimatförändringarna är därför MKBs högst prioriterade miljöfrågeställning. Vi började klimatarbetet 2004 och har sedan 2016 haft övergripande årliga klimatmål i affärsplanen - med goda resultat. Läs mer om klimatarbetet.

Avfallshantering

MKB strävar efter att erbjuda möjligheter till källsortering av så många avfallsslag som möjligt för sina kunder. Vi arbetar ständigt för att hitta lösningar som passar varje enskilt bostadsområde. MKBs kontor sorterar sitt avfall och vid byggprojekt och rivning arbetar vi för att nå största möjliga återanvändning och materialåtervinning.

MKB arbetar även aktivt för att underlätta våra kunders hantering av grovavfall (gamla möbler, mattor mm), farligt avfall och fett/frityroljor - alltså sådant avfall som inte får inte slängas i miljöhus eller i avloppet.

Inomhusmiljö

För att säkra en optimal inomhusmiljö pågår en systematisk översyn av samtliga bolagets lägenheter. Inventeringen sker inom ramen för Mibb (Miljöinventering av innemiljö i befintlig bebyggelse).

Transporter

Inom MKB väljer vi cyklar, el- eller gasbilar och tåg. Det finns exempelvis en tjänstecykel för var tredje anställd, och de används flitigt. Successivt miljöanpassar vi vår lilla fordonsflotta genom att välja miljöfordon vid alla byten och nyinköp. I dagsläget har vi nått upp till omkring 20 procent miljöfordon. För mindre fordon prioriteras tystgående elbilar och för större fordon prioriteras gasbilar när det är möjligt. Anställda som kör mycket bil har utbildats i ecodriving. MKB har även höga ambitioner i att underlätta smart och hållbart resande för sina kunder.

Utemiljö

För att främja en giftfri miljö är det inom MKBs bostadsområden förbjudet att använda ogräsbekämpningsmedel. Växter påverkas även negativt av saltanvändning, som kan hämma träds tillväxt. Salt kan även ge korrosion på ledningar och vatteninstallationer. Därför minskar vi saltanvändningen under vintersäsongen.

Som en del i att nå MKBs högt uppsatta klimatmål att till 2030 skapa gröna och motståndskraftiga utemiljöer och bekämpa klimatförändringar har 500 nya träd planterats. MKB verkar för ett att hållbart trädbestånd som ger ökad trivseln utomhus för såväl MKB-kunder som andra Malmöbor. Läs mer om projektet Varje träd räknas!


Materialval

I MKBs miljöpolicy anges att företaget ska erbjuda sina kunder lägenheter med god inomhusmiljö samt låg påverkan på klimat, hälsa och miljö. Ambitionsnivån ska utgå ifrån det utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet strategiskt bästa på lång sikt. Att MKB ska välja miljöbästa alternativ regleras även genom produktvalsprincipen i Miljöbalken. MKB har därför krav på vilka hälso- och miljöskadliga ämnen som inte ska byggas in i våra hus eller användas i vår verksamhet.

MKBs krav utgår från Kemikalieinspektionens kriterier för miljö- och hälsofarliga egenskaper enligt Prioriteringsguiden, PRIO. Dessa är desamma som används av byggbranschens gemensamma system BASTA.

Som en del i att underlätta för entreprenörer att efterleva MKBs krav kring materialval och för att dokumentera de ämnen som byggs in i våra fastigheter, använder vi oss av digital loggbok och en särskild mall för avvikelsehantering.

Digital loggbok (Excel-dokument, 180 kB)

Instruktion och mall för avvikelsehantering (PDF-dokument, 181 kB)

Dokument & blanketter