Hoppa till innehåll

Konkurrensverket har granskat E.ON under 16 månader sedan MKB den 12 december 2022 anmälde energibolaget till Konkurrensverket efter E.ON chockerande höjning av fjärrvärmepriset i Malmö januari 2023. Konkurrensverkets granskning är nu klar och den fastslår bristande konkurrens på fjärrvärmemarknaden.

MKB ser positivt på Konkurrensverkets granskning av E.ON. Konkurrensverket pekar på ett antal brister i konkurrenssituationen på fjärrvärmemarknaden:

  1. Konkurrensverket fastslår att det finns det starka indikationer på att E.ON har en dominerande ställning på en marknad för leverans av fjärrvärme i Malmö/Burlöv.
  1. Konkurrensverket konstaterar att konkurrensrättslig förbudsreglering inte räcker till på en marknad som kännetecknas av naturligtvis monopol. För att skydda kunderna mot exempelvis oskäliga priser krävs därför i regel av en sektorspecifik särreglering med reglerade slutkundspriser, vilket saknas på fjärrvärmemarknaden.
  1. Konkurrensverket ser därför positivt på det uppdrag som Energimarknadsinspektionen fått att analysera behovet av ett förstärkt kundskydd på fjärrvärmemarknaden samt föreslå och genomföra insatser för att stärka fjärrvärmekundernas ställning.
  1. Konkurrensverket pekar på att alternativprissättning, även kallad marknadsprissättning, som E.ON använder, är en indikation på att effektivt konkurrenstryck saknas. Konkurrensverkets analys visar också att det finns indikationer på att fjärrvärmeföretag som använder en marknadsbaserad prissättningsprincip i genomsnitt har högre priser än de som använder en kostnadsbaserad prissättningsprincip.
  1. Konkurrensverket menar att det därför inte går att utesluta att marknaden i stort kan kännetecknas av oskäliga priser.
  1. Konkurrensverket pekar på att det enligt rättspraxis kan det utgöra ett missbruk att en dominant tillämpar en prissättning som inte har någon rimlig relation till produktens eller tjänstens ekonomiska värde.
  1. Konkurrensverkets beslut att avsluta utredningen innebär inte ett ställningstagande till om E.ONs agerande är i överensstämmelse med konkurrensreglerna.