Hoppa till innehåll

Sök bland frågor och svar

Eller klicka dig fram bland frågor andra ställt

Lokal

 • Söker du en lokal för din verksamhet?
  För mer information om var vi har våra lediga lokaler, se ​Butiks och Kontorslokaler​​​
 • Får jag ändra användningen av min lokal?
  Nej - inte utan tillstånd från oss.

  I vissa fall krävs också godkännande från någon myndighet, vilket kan innebära att användningen inte får ändras trots att vi har godkänt det.

  Ta alltid kontakt med din ​lokalförvaltare​​​ om du tänker ändra din verksamhet.


 • Vad betyder det att lokalen är momsad?

  För att kunna dra av momsen på drift- och underhållskostnader som avser en lokal måste lokalen vara momsregistrerad. Är lokalen inte momsad blir hela momsen en kostnad. 

  Därför är det viktigt för fastighetsägare att momsregistrera så stor andel av lokalbeståndet som möjligt. En förutsättning är dock att kunden bedriver momspliktig verksamhet i lokalen och är registrerad för moms.

  Det finns också lokaler som inte är momsade och kunden som inte har någon momspliktig verksamhet. Då debiterar vi inte moms.


 • Behöver man skriva om avtalet om man byter från enskild firma till AB?
  Ja i enskild firma är det du som fysisk person som är kunden.

  Om verksamheten övergår att drivas som ett aktiebolag måste du kontakta vår ​lokalförvaltare​​​ för att få överlåta hyresavtalet till aktiebolaget.
 • Uppsägning av din lokal
  Säg upp skriftligt
  Säg upp lokalen skriftligt med rekommenderad post för att vara säker på att den kommit fram. Detta ska du göra i god tid oftast 9 månader innan avtalstidens utgång, du kan ha annan tid i ditt kontakt.

  I din skriftliga uppsägning ska vissa viktiga punkter finnas med
  • Vem du är
  • Vilken lokal det gäller, adress
  • Ditt avtalsnummer
  • Från vilket datum uppsägningen ska gälla.
  • Underteckning
  Visning
  När du sagt upp din lokal kan vi behöva visa den för andra som är intresserade av att ta över den. Skulle du vara bortrest eller inte kan närvara behöver du be någon annan att hjälpa till och öppna lokalen för visning under uppsägningstiden.

  Besiktning av lokalen

  Beställ besiktning i god tid innan du skall flytta ut. Detta gör du genom att kontakta din ​lokalförvaltare​​​. Under besiktningen går en representant från oss igenom lokalen tillsammans med dig och bedömer skicket på lokalen vid utflyttning, jämfört med skicket vid inflyttning.

  Flyttstäda
  En flyttstädning innebär att lokalen städas mycket noggrant. Har lokalen städats bristfälligt eller inte alls innan du flyttar, riskerar du att bli ersättningsskyldig.

  Säg upp abonnemang

  • Försäkring, kontakta ditt försäkringsbolag och avsluta eller flytta försäkringen till den nya adressen. Glöm inte att flytten av försäkringen kan ta ett tag, så kontakta dem i god tid innan du flyttar ut.
  • Adressändring, gör gärna en adressändring till din nya adress i god tid innan du flyttar ut. Tänk på att det tar tid för adressändringen att registreras och börja gälla.
  • Elavtal, om du har eget el abonnemang är det viktigt att du säger upp avtalet så att elbolaget har möjlighet att läsa av din elförbrukning innan nästa kund tar över lokalen. Elbolaget skickar därefter en sluträkning till dig.
  • Telefon/IT/Data, glöm inte att se över data, telefoni och nätverk inför utflyttningen. Ska nuvarande avtal flyttas eller avslutas? Tänk på att avslut eller flytt av abonnemang kan ta ett tag. Se därför över dessa i god tid före flytten.
  • Skyltning och andra trycksaker, om du har ditt företags skyltar eller flaggor uppsatta på fastighetens fasad eller flaggstänger är det viktigt att du plockar ner dessa i samband med flytten.
 • Jag har nio månaders uppsägning, kan jag lämna min lokal efter nio månader?
  Nej. Hyrestiden är den tid du har avtalat om att hyra lokalen.

  Är hyrestiden till exempel tre år så kan du flytta tidigast till det datum som är angivet som hyrestidens slut i avtalet. För att flytta vid detta datum måste du säga upp avtalet senast nio månader före hyrestidens slut. Gör du inte det löper avtalet i ytterligare tre år.

 • Vad är indextillägg?
  För att hyresvärden ska få kompensation för inflationen brukar lokalhyrorna oftast justeras med utgångspunkt från förändringar av Konsumentprisindex (KPI).

  KPI fastställs av Statistiska Centralbyrån. När avtalet tecknas kommer man överens om ett basindex som hyran ska bindas till. Varje år jämförs basindex med det nya KPI och med samma förhållande justeras hyran.

  Hyresjusteringen är ofta kopplad till en min och max justering av KPI, detta framgår av indexbilagan i ditt hyresavtal.

 • Brandskydd i din lokal
  Som verksamhetsutövare ansvarar du alltid för säkerheten i din lokal.

  Om du bedriver följande verksamheter skall du årligen rapportera in ditt systematiska brandskyddsarbete till Räddningstjänsten:
  • Samlingslokaler/publika lokaler >150 personer
  • Skolor förskolor och fritidsanläggningar
  • LSS- boende och övriga gruppboende där man inte kan utrymma på egen hand
  • Hotell
  • Industri och lager
  • Restauranger >50 personer där det serveras alkohol
  Vad säger lagen (2003:778) om ansvar för brandskyddet?

  Ansvar för brandskydd
  Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.
  Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

  Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
  I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3), står att ett skäligt brandskydd innebär att man även bör bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta gäller både att arbeta förebyggande, för att så långt det går hindra att en brand uppstår, men också med de delar som måste fungera vid en eventuell brand.
  I arbetet ingår att både arbeta med byggnadstekniska och organisatoriska bitar. För vissa byggnader eller verksamheter bör också det systematiska brandskyddsarbetet dokumenteras. Denna dokumentation är till för objektet och ska inte skickas in till kommunen.

  Skriftlig redogörelse
  En nyhet som kom när lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft är att det för vissa byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan blir särskilt stora, dessutom ska upprättas en så kallad skriftlig redogörelse för brandskyddet. Denna ska skickas in till kommunen som sedan använder dessa som underlag för att bedöma behovet av tillsyn.
  Vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse finns angivet i Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10).
  Till föreskriften finns ett allmänt råd, Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4) som beskriver vad en skriftlig redogörelse bör innehålla. I det allmänna rådet finns också en "mall" för skriftlig redogörelse.

  För mer information ​Myndighet för samhällsskydd och beredskap​​​

 • Problem med lokalen
  Om du får problem med lokalen,  som enligt hyresavtalet inte är ditt ansvar, kontaktar du MKB.

  Felanmälan gör du:
  1. via Kundtjänst på telefon 040-31 33 00 
  2. maila på info@mkbfastighet.se 
  Vid kontakt med kundtjänst, vänligen uppge produktnummer på lokalen. (Produktnummer hittar du på första sidan i hyresavtalet)

  Om du inte är säker på vad som gäller är du självklart välkommen att höra av dig direkt till din husvärd eller lokalförvaltare. Kontaktinformationen hittar du Här

  Skadegörelse / skador vid inbrott får du själv stå för. Läs mer om det Här
 • Kan jag hyra kontors- och butikslokaler hos MKB?
  Ja, den möjligheten finns om det finns en ledig lokal att hyra.
  För mer information kan du läsa Här

  Vårt uppdrag är att förvalta, förädla och utveckla lokaler inom MKBs bestånd. Vi ska bidra till en positiv stads- och områdesutveckling med ökad trygghet och ett bra serviceutbud för våra hyresgäster och Malmöbor.

  Det är vi som jobbar med lokaler på MKB​​​ • Hur säger jag upp min lokal?
  Säg upp lokalen skriftligt med rekommenderad post för att vara säker på att den kommit fram.

  Detta ska du göra i god tid oftast 9 månader innan avtalstidens utgång, du kan ha annan tid i ditt kontakt.

  För mer information, se ​Lokal​​​
 • Inbrott och skador på entrén till din lokal
  Det är du som kund som ansvarar för skador på glasrutor och entrédörrar. Det är viktigt att du har en företagsförsäkring om olyckan eller tjuven är framme!

  Hör av dig till oss om du vill ha rådgivning om vad du kan göra för förebyggande åtgärder. Vi hjälper till så gott vi kan.

  De är vi som jobbar med lokaler

  Vi rekommenderar alla våra kunder att förse lokalerna med larm, om de inte redan är utrustade med det.

 • Skyltning - regler och lagar

  För att sätta upp en skylt, ett skyltskåp eller liknande krävs ett godkännande från din lokalförvaltare.

  MKB Lokal ska bidra till en positiv stadsutveckling och vi är måna om att välja rätt verksamhet till våra lokaler för Malmös bästa. Skyltningen är ett viktigt inslag i gatubilden och stadsmiljön och det är därför inte bara viktigt att skyltningen harmoniserar med fastigheten men även med omgivningen. Därför ska du alltid fråga MKB innan du beställer, sätter upp eller ändrar din skylt.

  Efter vårt godkännande måste du ansöka om bygglov (skyltlov) hos stadsbyggnadskontoret på Malmö stad. En kopia av byggnadslovet ska skickas till din förvaltare på MKB för godkännande innan du får sätta upp din skylt.

  HUR GÅR JAG TILLVÄGA

  1. Ta fram förslag på skylt och utformning av skylten.
  2. Få godkännande från MKB och din lokalförvaltare.
  3. Efter vårt godkännande ska du ansöka om bygglov (skyltlov) hos stadsbyggnadskontoret.
  4. En kopia av bygglovet ska skickas till din lokalförvaltare för godkännande innan du får montera skylten. Läs mer om bygg- och skyltlov på mkbfastighet.se/Lokal/faq
  SKYLTFÖRSLAGET SKA INNEHÅLLA FÖLJANDE
  1. Det ska tydligt framgå färg, form, material och storlek på skylten.
  2. Skyltar med belysning ska redovisa ljusstyrkan.
  3. Underlag som visar skyltens placering på fastigheten i skalenlig bild (Fotomontage).
  Gatupratare är lösa skyltar som placeras direkt utanför verksamheter under öppettiderna. Du får som regel ha en gatupratare per verksamhet och ingång.
  Du behöver inte bygglov för gatupratare. Däremot behövs polistillstånd. Gatuprataren måste du plocka in varje dag vid stängning. Malmö kommun har godkänt dessa ovan. Viktigt är att ha rund botten för säkerheten i staden.
 • Ändra planlösningen i min lokal
  Alla ombyggnader, ändringar och kompletteringar som du vill göra i lokalen ska godkännas av MKB.

  I vissa fall krävs också godkännande från myndigheter, exempelvis bygglov. Ta kontakt med din ​lokalförvaltare​​​ innan du påbörjar några arbeten.

  Enklare förändringar i din lokal, såsom att måla om och byta golv kan du göra. En tumregel är att allt som kan påverka brandsäkerhet, luftkonditionering med mera måste beviljas i förväg av MKB och ibland myndigheter därutöver.

 • Riktlinjer för uteservering
  Malmö stad ställer vissa krav på utformning av stadens uteserveringar.

  Målsättningen är att Malmö ska vara en vacker och trivsam stad och att stadens uteserveringar ska bidra till detta.

  Riktlinjer för uteserveringar i Malmö gäller icke bygglovspliktiga uteserveringar runt om i staden. Malmö stads avsikt är att denna typ av uteserveringar skall förordnas. De uteserveringar som kräver bygglov kommer hanteras mycket restriktivt.

  Hör alltid av dig till oss på MKB innan du sätter igång någon byggnation utanför din lokal.

 • Städning i min lokal

  Du som kund ansvar för städning av lokalerna.

  Städning bör ske minst en gång i veckan. Anlitar du ett städbolag är det viktigt att se till att du informerar om rutiner som gäller städning och källsortering av allt avfall i just din lokal.

  Prata med din ​lokalförvaltare​​​ om vad som gäller just din lokal samt om förslag av leverantörer.


 • Sophantering i min lokal
  Om din verksamhet genererar mycket sopor ansvarar du själv för sortering och bortforsling av dessa. Avfall som kan återvinnas ska i möjligaste mån sorteras ut för att möjliggöra återvinning. Du tecknar själv avtal med en entreprenör som hämtar utsorterat avfall. Hämtning av vanligt restavfall och matavfall som genereras från lunchrum eller liknande ingår såklart i din hyra.
  Prata med din lokalförvaltare om vad som gäller för din lokal.

  Är du osäker på vad du ska göra med en viss typ av avfall? Sysavs Sorteringsguide för företag kanske kan hjälpa dig.

  Ansvaret för avfallshantering i Malmö ligger på flera olika aktörer:

  VA Syd
  Hämtning av restavfall och matavfall, uppehåll/ändring av abonnemang på hämtning, grovsopor, matavfall, avfallsrådgivning. E-post: kund@vasyd.se . Telefon: 040-635 10 00

  Sysav
  På Sysavs återvinningscentraler lämnas grovavfall (möbler, byggavfall, elektroniskt avfall) samt livsmedelsavfall och farligt avfall. Telefon: 040-635 18 00

  Gatukontoret
  Avfall i stadsmiljö till exempel en överfull papperskorg, ett skräpigt torg eller glas på cykelbanan.
  Telefon: 020-34 45 00. E-post: gkkundservice@malmo.se

  Miljöförvaltningen
  Kontakta miljöförvaltningen när det finns risk att avfall och skräp
  kan leda till risker för människors hälsa och miljön. Tel 040-34 10 100
  E-post miljo@malmo.se

 • Sliten lokal, byte av golv och måla om

  Det är du som kund som ansvarar för lokalens inre underhåll av tak, golv och väggar.

  Du ansvarar också för underhåll och utbyte av exempelvis kylskåp och spis. Annat som du själv installerat är också ditt ansvar. Du kan själv när som helst på egen bekostnad till exempel måla och tapetsera om det görs på ett fackmannamässigt sätt.

  MKB ansvarar för det mesta utav miljön utanför din lokal, såsom gräsytor och planteringar.


 • Checklista vid utflyttning

  Några saker att  tänka på när du ska lämna din lokal

  Visning
  När du sagt upp din lokal kan vi behöva visa den för andra som är intresserade av att ta över den. Skulle du vara bortrest eller inte kan närvara behöver du be någon annan att hjälpa till och öppna lokalen för visning under uppsägningstiden.

  Besiktning av lokalen
  Kontakta din lokalförvaltare för besiktning i god tid innan du skall flytta ut. Under besiktningen går en representant från oss igenom lokalen tillsammans med dig och bedömer skicket på lokalen vid utflyttning, jämfört med skicket vid inflyttning.

  Förbered dig

  Du kan förbereda dig genom att gå igenom checklistan här intill. Tänk på att lokalen skall återlämnas flyttstädad. En flyttstädning innebär att lokalen städas mycket noggrant. Har lokalen städats bristfälligt eller inte alls innan du flyttar, riskerar du att bli ersättningsskyldig.

  Checklista vid utflytt

  Checklista för utflytt från lokal
 • Överlåtelse av Lokal
  Är du kund hos oss idag har du möjlighet att överlåta din lokal.

  Om du har hyrt lokal hos oss i mer än tre år har du rätt att överlåta din lokal. Det finns ett antal regler att känna till innan du ansöker om att överlåta ditt kontrakt.

  1. Den som hyr en lokal för att helt eller till väsentlig del använda den för handel, hantverk, industri eller annan förvärvsverksamhet får överlåta hyresrätten. Verksamheten måste drivas för att erhålla ett ekonomiskt utbyte vilket betyder att verksamhet som är av ideell natur inte kan få tillstånd till överlåtelse. Den som övertar lokalhyresavtalet får inte ändra användningssättet av lokalen efter överlåtelsen. I ansökan om överlåtelse måste ändamålet med uthyrningen preciseras.
  2.  Den nuvarande hyresgästen måste ha hyrt lokalen i minst tre år för att ha rätt till att överlåta den. Är det mindre än tre år måste det finnas synnerliga skäl för att hyresvärden ska godkänna överlåtelsen. Synnerliga skäl kan vara sjukdom, dödsfall eller annan särskild beaktansvärd händelse som gör att näringsverksamheten inte kan fortsätta. Ekonomiska konsekvenser i form av förluster räknas inte enbart som ett synnerligt skäl.
  3.  Det företag som ska ta över hyresavtalet måste uppfylla en kreditprövning och dessutom ha en godkänd affärsplan. Överlåtelsegruppen på MKB Fastighets AB måste godkänna den nya lokalkunden innan överlåtelsen kan ske.

  Ansökan
  Nuvarande lokalkund ansöker om överlåtelse genom att fylla i denna blankett: ansökan om överlåtelse av lokal.

   Överlåtelsegruppen behandlar alla ansökningar. Det tar cirka tre veckor att få svar.

Inte fått svar på din fråga? Skicka in den!