Hoppa till innehåll

Frågor & svar

 • Söker du en lokal för din verksamhet?
  För mer information om var vi har våra lediga lokaler, se ​Butiks och Kontorslokaler​​​
 • Behöver man skriva om avtalet om man byter från enskild firma till AB?
  Ja i enskild firma är det du som fysisk person som är kunden.

  Om verksamheten övergår att drivas som ett aktiebolag måste du kontakta vår ​lokalförvaltare​​​ för att få överlåta hyresavtalet till aktiebolaget.
 • Uppsägning av din lokal
  Säg upp skriftligt
  Säg upp lokalen skriftligt med rekommenderad post för att vara säker på att den kommit fram. Detta ska du göra i god tid oftast 9 månader innan avtalstidens utgång, du kan ha annan tid i ditt kontakt.

  I din skriftliga uppsägning ska vissa viktiga punkter finnas med
  • Vem du är
  • Vilken lokal det gäller, adress
  • Ditt avtalsnummer
  • Från vilket datum uppsägningen ska gälla.
  • Underteckning
  Visning
  När du sagt upp din lokal kan vi behöva visa den för andra som är intresserade av att ta över den. Skulle du vara bortrest eller inte kan närvara behöver du be någon annan att hjälpa till och öppna lokalen för visning under uppsägningstiden.

  Besiktning av lokalen

  Beställ besiktning i god tid innan du skall flytta ut. Detta gör du genom att kontakta din ​lokalförvaltare​​​. Under besiktningen går en representant från oss igenom lokalen tillsammans med dig och bedömer skicket på lokalen vid utflyttning, jämfört med skicket vid inflyttning.

  Flyttstäda
  En flyttstädning innebär att lokalen städas mycket noggrant. Har lokalen städats bristfälligt eller inte alls innan du flyttar, riskerar du att bli ersättningsskyldig.

  Säg upp abonnemang

  • Försäkring, kontakta ditt försäkringsbolag och avsluta eller flytta försäkringen till den nya adressen. Glöm inte att flytten av försäkringen kan ta ett tag, så kontakta dem i god tid innan du flyttar ut.
  • Adressändring, gör gärna en adressändring till din nya adress i god tid innan du flyttar ut. Tänk på att det tar tid för adressändringen att registreras och börja gälla.
  • Elavtal, om du har eget el abonnemang är det viktigt att du säger upp avtalet så att elbolaget har möjlighet att läsa av din elförbrukning innan nästa kund tar över lokalen. Elbolaget skickar därefter en sluträkning till dig.
  • Telefon/IT/Data, glöm inte att se över data, telefoni och nätverk inför utflyttningen. Ska nuvarande avtal flyttas eller avslutas? Tänk på att avslut eller flytt av abonnemang kan ta ett tag. Se därför över dessa i god tid före flytten.
  • Skyltning och andra trycksaker, om du har ditt företags skyltar eller flaggor uppsatta på fastighetens fasad eller flaggstänger är det viktigt att du plockar ner dessa i samband med flytten.
 • Jag har nio månaders uppsägning, kan jag lämna min lokal efter nio månader?
  Nej. Hyrestiden är den tid du har avtalat om att hyra lokalen.

  Är hyrestiden till exempel tre år så kan du flytta tidigast till det datum som är angivet som hyrestidens slut i avtalet. För att flytta vid detta datum måste du säga upp avtalet senast nio månader före hyrestidens slut. Gör du inte det löper avtalet i ytterligare tre år.

 • Indextillägg. Vad är det?
  För att hyresvärden ska få kompensation för inflationen brukar lokalhyrorna oftast justeras med utgångspunkt från förändringar av Konsumentprisindex (KPI).

  KPI fastställs av Statistiska Centralbyrån. När avtalet tecknas kommer man överens om ett basindex som hyran ska bindas till. Varje år jämförs basindex med det nya KPI och med samma förhållande justeras hyran.

  Hyresjusteringen är ofta kopplad till en min och max justering av KPI, detta framgår av indexbilagan i ditt hyresavtal.

 • Brandskydd i din lokal
  Som verksamhetsutövare ansvarar du alltid för säkerheten i din lokal.

  Om du bedriver följande verksamheter skall du årligen rapportera in ditt systematiska brandskyddsarbete till Räddningstjänsten:
  • Samlingslokaler/publika lokaler >150 personer
  • Skolor förskolor och fritidsanläggningar
  • LSS- boende och övriga gruppboende där man inte kan utrymma på egen hand
  • Hotell
  • Industri och lager
  • Restauranger >50 personer där det serveras alkohol
  Vad säger lagen (2003:778) om ansvar för brandskyddet?

  Ansvar för brandskydd
  Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.
  Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

  Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
  I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3), står att ett skäligt brandskydd innebär att man även bör bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta gäller både att arbeta förebyggande, för att så långt det går hindra att en brand uppstår, men också med de delar som måste fungera vid en eventuell brand.
  I arbetet ingår att både arbeta med byggnadstekniska och organisatoriska bitar. För vissa byggnader eller verksamheter bör också det systematiska brandskyddsarbetet dokumenteras. Denna dokumentation är till för objektet och ska inte skickas in till kommunen.

  Skriftlig redogörelse
  En nyhet som kom när lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft är att det för vissa byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan blir särskilt stora, dessutom ska upprättas en så kallad skriftlig redogörelse för brandskyddet. Denna ska skickas in till kommunen som sedan använder dessa som underlag för att bedöma behovet av tillsyn.
  Vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse finns angivet i Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10).
  Till föreskriften finns ett allmänt råd, Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4) som beskriver vad en skriftlig redogörelse bör innehålla. I det allmänna rådet finns också en "mall" för skriftlig redogörelse.

  För mer information ​Myndighet för samhällsskydd och beredskap​​​

 • Får jag ändra användningen av min lokal?
  Nej - inte utan tillstånd från oss.

  I vissa fall krävs också godkännande från någon myndighet, vilket kan innebära att användningen inte får ändras trots att vi har godkänt det.

  Ta alltid kontakt med din ​lokalförvaltare​​​ om du tänker ändra din verksamhet.


 • Vad betyder det att lokalen är momsad?

  För att kunna dra av momsen på drift- och underhållskostnader som avser en lokal måste lokalen vara momsregistrerad. Är lokalen inte momsad blir hela momsen en kostnad. 

  Därför är det viktigt för fastighetsägare att momsregistrera så stor andel av lokalbeståndet som möjligt. En förutsättning är dock att kunden bedriver momspliktig verksamhet i lokalen och är registrerad för moms.

  Det finns också lokaler som inte är momsade och kunden som inte har någon momspliktig verksamhet. Då debiterar vi inte moms.


 • Inbrott och skador på entrén till din lokal
  Det är du som kund som ansvarar för skador på glasrutor och entrédörrar. Det är viktigt att du har en företagsförsäkring om olyckan eller tjuven är framme!

  Hör av dig till oss om du vill ha rådgivning om vad du kan göra för förebyggande åtgärder. Vi hjälper till så gott vi kan.

  De är vi som jobbar med lokaler

  Vi rekommenderar alla våra kunder att förse lokalerna med larm, om de inte redan är utrustade med det.

 • Skyltning - regler och lagar

  För att sätta upp en skylt, ett skyltskåp eller liknande krävs ett godkännande från din lokalförvaltare.

  MKB Lokal ska bidra till en positiv stadsutveckling och vi är måna om att välja rätt verksamhet till våra lokaler för Malmös bästa. Skyltningen är ett viktigt inslag i gatubilden och stadsmiljön och det är därför inte bara viktigt att skyltningen harmoniserar med fastigheten men även med omgivningen. Därför ska du alltid fråga MKB innan du beställer, sätter upp eller ändrar din skylt.

  Efter vårt godkännande måste du ansöka om bygglov (skyltlov) hos stadsbyggnadskontoret på Malmö stad. En kopia av byggnadslovet ska skickas till din förvaltare på MKB för godkännande innan du får sätta upp din skylt.

  HUR GÅR JAG TILLVÄGA

  1. Ta fram förslag på skylt och utformning av skylten.
  2. Få godkännande från MKB och din lokalförvaltare.
  3. Efter vårt godkännande ska du ansöka om bygglov (skyltlov) hos stadsbyggnadskontoret.
  4. En kopia av bygglovet ska skickas till din lokalförvaltare för godkännande innan du får montera skylten. Läs mer om bygg- och skyltlov på mkbfastighet.se/Lokal/faq
  SKYLTFÖRSLAGET SKA INNEHÅLLA FÖLJANDE
  1. Det ska tydligt framgå färg, form, material och storlek på skylten.
  2. Skyltar med belysning ska redovisa ljusstyrkan.
  3. Underlag som visar skyltens placering på fastigheten i skalenlig bild (Fotomontage).
  Gatupratare är lösa skyltar som placeras direkt utanför verksamheter under öppettiderna. Du får som regel ha en gatupratare per verksamhet och ingång.
  Du behöver inte bygglov för gatupratare. Däremot behövs polistillstånd. Gatuprataren måste du plocka in varje dag vid stängning. Malmö kommun har godkänt dessa ovan. Viktigt är att ha rund botten för säkerheten i staden.

Fler frågor och svar om lokal